Моделите за повишаване на привлекателността на професиите в четирите пилотни бранша бяха внедрени успешно в 28 предприятия

На 27.04.2018 г. приключи внедряването на 16-те Модела за повишаване на привлекателността на професиите в четирите пилотни бранша. Експертите по проекта проведоха мозъчна атака на 02.05.2018 г. за обсъждане на резултатите от пилотното внедряване на моделите в 28-те предприятия. Експертите от всички браншове докладваха, че вндеряването на моделите е преминало успешно, и че предприятията са проявили голям интерес към новите инструменти. Специалистите по човешки ресурси са споделили, че предложените модели са изключително изчерпателни и дават възможност всеки работодател да намери своя подходящ подход и мярка, според възможностите си, за да привлече по-качествена и висококвалифицирана работна сила.

Браншовите експрети посочиха, че част от мерките зависят от сътрудничество с други институции и организации, като местна власт, образователни институции и добрата работа и координация между всички участници на местно ниво, като това е единствения правилен подход, за да се увеличи привлекателността на идентифицираните 16 дефицитни професии.

Бяха дадени добри примери в областта на машиностроенето, където машиностроителните предприятия в Сопот, Казанлък, Сливен и Пазарджик работят съвместно с професионалните гимназии, бюрата по труда и с общината и лесно прилагат заложените мерки.

По време на мозъчната атака бяха дадени и конкретни идеи за прецизиране на моделите с цел тяхното финализирани и последващо разпространение сред работодатели и заинтересовани институции.