На кръгли маси ще се обсъдят стартови мотивационни пакети за подпомагане на кариерната ориентация и насърчаване на мобилността в четирите пилотни бранша

На 30.04.2018 г. АИКБ организира кръгли маси за представяне и обсъждане на проекти на Стартови мотивационни пакети за подпомагане на кариерната ориентация и насърчаване на мобилността в четирите пилотни бранша.  

Изготвянето и разпространението на мотивационните пакети цели подпомагането на кариерната ориентация на търсещите работа лица, безработни и неактивни лица, и по-специално на безработните младежи до 29 г. и мотивирането им да бъдат активни и гъвкави при търсенето на възможности за трудова реализация. В същото време ще се работи и с работодателите, които от своя страна, да бъдат по-гъвкави и иновативни при привличането на потенциални кадри.

В рамките ва проекта бяха изготвени четири пилотни проекта на модели – по един за всеки от четирите пилотни сектора, които съдържат описание на спецификите на всеки бранш, както и конкретни указания за прилагането им при работа с всяка една от идентифицираните целеви групи.

В рамките на четирите кръгли маси мотивационните пакети се очаква да бъдат подробно обсъдени с широк кръг заинтересовани страни – представители на работодателите, на синдикатите и на компетентните държавни институции.

АИКБ започна внедряване на модели за повишаване на привлекателността на 16-те професии в 28 предприятия

От 16.04.2018 г. започва внедряване на пилотните модели за повишаване на производителността на професиите по проект Проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”. В периода януари – март 2018 г. бяха разработени разработени 16 модела за всяка една от дефицитните професии от четирите пилотни бранша.

За внедряването им по браншове бяха обучени функционални и браншови експерти, които в момента представят моделите на 28 предприятия от четирите бранша.

АИКБ започна внедряването на добри практики за корпоративна социална отговорност в 60 предприятия

Браншовите експерти по проекта започнаха обучения на мениджъри и ръководители човешки ресурси в 60 предприятия по прилагане на идентифицираните по проекта добри КСО практики. По време на проведената на 26.01.2018 г., експертите споделиха, че обученията преминават с огромен успех и получават допълнителни заявки, извън определения брой предприятия за обучение. За нуждите на обучението, АИКБ издаде Бяла книга на добрите КСО практики и Единен наръчник за въвеждане на добрите практики.

            Успоредно с обученията, започна и пилотното тестване на Модела за изчисляване на рейтинг на професиите сред 200 респондента. По време на посочената среща експретите обсъдиха как ще се тества модела по браншови, за да даде максимално обективна и представителна информация.

Проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори” беше представен пред Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение

Днес, 08.11.2017 г., в дневния ред на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) беше представен напредъка по изпълнявания от АИКБ проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието набългарската икономика сектори”  № BG05M9OP0011.011-0002-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП РЧР.

Идентифицираните сектори, които обхваща пилотно проекта са: машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

Д-р Милена Ангелова, която е ръководител на проекта, представи основните цели и дейности, кoито се изпълняват  и постигнатите резултати до момента. Госпожа Ангелова наблегна на  предимно на постигнатите резултати по Дейност 1, които са основата, върху която ще се развива през следващите месеци проекта:

 1. Изготвена Карта на професиите за четирите пилотни бранша.
 2. Списък на ранжирани професии – до 10 за всеки бранш и определени по 4 професии, представляващи приложното поле на проекта.

Доктор Ангелова подчерта, че в момента в процес на разработка са Стратегия и плана с конкретни мерки за повишаване привлекателността на професиите, като вече са идентифицирани основните групи мерки:

 1. Балансирано и активно включване на работодателите в подобряване качеството на обучението в средните професионални гимназии и във висшите училища;
 2. Засилване на взаимодействието между съответните институции на местно и регионално ниво;
 3. Въвеждане на менторството и наставничеството – инструменти с огромен потенциал за привличане на млади кадри за ключовите браншове на българската икономика;
 4. Насърчаване ролята на държавата в образователния процес за създаване на кадри с подходящо образование и квалификация за икономиката;
 5. Политика за създаване и развитие на траен интерес на децата и младите хора към техниката и инженерните специалности – посредством дългосрочна стратегия, по примера на редица европейски страни, които развиват целенасочено и устойчиво подобни стратегии;
 6. Откриване и насърчаване на млади таланти;
 7. Засилване ролята на общините и местните общности за повишаване привлекателността на професиите:
 8. Въвеждане на съвременни и атрактивни системи за възнаграждения, допълнени от широки пакети от социални придобивки;
 9. Системни действия за подобряване условията на труд чрез възможностите на КСО практиките – създаване на позитивно усещане и благоприятни нагласи сред работниците в области, по отношение на които има реални очаквания от страна на работниците посредством получаване на обратна връзка;
 10. Прилагане на практики в областта на КСО.

С презентацията бяха представени и постигнатите резултати по Дейност 3:

 1. Разработен Модел за обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд ; .
 2. Указания за прилагане на Модела.

През 2018 година ще бъдат стартирани Дейност 4, чиито очаквани резултати са:

 1. Да се разработят нови и актуализирани вече съществуващи указания за работата на кариерните центрове към АЗ за адекватно професионално и кариерно ориентиране към професиите, ключови за конкурентоспособността на пилотните сектори.
 2. Да бъдат обучени 40 служители на Агенция по заетостта за работа с разработените системи и материали.

Членовете на УС на НАПОО изразиха огромен интерес към направената презентация и зададоха множество въпроси към ръководителя на проекта д-р Ангелова. Те посочиха, че с интерес ще очакват да се запознаят и с последващите, постигнати резултати по проекта, както и с изготвените до момента анализи и други аналитични документи.

Спешни действия за осигуряване с човешки ресурси на 16 най-дефицитни професии в четири бранша планира Асоциацията на индустриалния капитал в България

На 10 април 2017 Васил Велев, председател на УС на АИКБ, откри първата по проекта пресконференция и посочи, че  Асоциацията инвестира много усилия и време за да обсъди и съгласува рамката на този проект със заинтересованите страни. АИКБ ще работи активно за неговото бързо и качествено изпълнение, тъй като избраните сектори изпитват остра нужда от човешки ресурси. Стремително се увеличава дела на лицата в предпенсионна и пенсионна възраст, като същевременно драстично намалява броят на младите хора, които избират да се развиват в тези сектори у нас. Той посочи, че обявените работни места средногодишно са два пъти повече от регистрираните безработни с квалификация. Това са част от причините подобен проект да се реализира, като избраните сектори са структуроопределящи за българската икономика. „Мехатрониката дава най-голям дял от нашия износ, който е над 55% от БВП, а от тях 19% идват от този бранш“, каза Васил Велев. „Недостигът в този бранш се оценява на над 17 000 търсени специалисти“, допълни той. Сходна е ситуацията и в здравеопазването, където недостигът на лекари е над 5 000, а на медицински сестри над 11 000.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта, представи основните дейности, които ще се реализират със средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по линия на ЕСФ и първите постигнати резултати. Целта по проекта ще се постигне и чрез разработването на електронна платформа за изчисляване рейтинга на професиите, която ще бъде предоставена на МТСП за управление.  „В един бранш имаме над 200 професии“, посочи д-р Ангелова. „С тясното съдействие на браншовите и синдикални федерации в тези четири бранша сме ранжирали 10-те най-важни професии, а от тях избрахме  четирите, които са ключови за конкурентоспособността на бранша“, допълни тя:

 • За бранш „Машиностроене“ – Машини и системи с ЦПУ, Стругар, Заварчик, Машинен инженер (недостиг има основно за длъжността Инженер -конструктор);
 • За бранш „Електротехника и електроника“ – Инженер, Електротехник, Техник на електронна техника и Машинен оператор;
 • За бранш „Транспорт и спедиция“ – Спедиция и логистика, Шофьор, товарен/тежкотоварен автомобил, Машинист, Пилот;
 • За бранш „Медицина и услуги за красота и здраве“ – Лекар, Медицинска сестра, Акушер, Лаборант.

Дейностите по проекта, който АИКБ предстои да реализира до края на 2018 г., са насочени към повишаване на икономическата активност на заети и търсещи работа лица и едновременно с това към подобряване достъпа до заетост за безработни лица, както и подпомагане на доброволната географска и професионална мобилност на работната сила; осигуряване на възможност за заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията на заетите съобразно нужните на бизнеса квалификация и компетенции, въвеждане на нови форми на организация на труда и модернизиране на институциите на пазара на труда.

Основните дейности по изпълнение на поставените цели са общо пет и са насочени към разработване на:

 • Рейтингова система на привлекателността на професиите в ключови за българската икономика четирите пилотни сектора;
 • Мотивационни пакети за привличане на търсещите работа лица към търсени на пазара на труда професии;
 • Методики за обвързване на работната заплата с производителността на труда;
 • Въвеждане на иновативни практики за КСО и тяхното пилотно внедряване;
 • Институционализиране на постигнатите резултати чрез обучение на служители на Агенция по заетостта.

По проекта работят общо 70 експерта. Асоциирани партньори на АИКБ са МТСП, Агенция по заетостта и Националната агенция за професионално образование и обучение, 5 браншови работодателски организации – колективни членове на АИКБ и 8 синдикални федерации на работещите в пилотните сектори, които са членове на КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а отпуснатата безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 324 300.00 лева.

АИКБ изпълнява нов европроект по ОП “Развитие на човешките ресурси”

На 02.01.2017 г. Асоциацията на индустриалния капитал в България стартира изпълнението на дейностите по проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ № BG05M9OP0011.011-0002-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез  ОП РЧР 2014 – 2020 с период на изпълнение: от 02.01.2017 до 31.12.2018 г.

Проектът включва общо седем дейности, включително управление на проекта и информиране и публичност.

Идентифицираните сектори, които ще обхване пилотно проекта са: машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

Основната цел на проекта е да създаде пилотен модел за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през последните 15 години–дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика области и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

Стойността на проекта е: 2 324 300.00 лева, от които 1 975 655.01  лева европейско и 348 644.99 лева национално финансиране.