Проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори” беше представен пред Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение

Днес, 08.11.2017 г., в дневния ред на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) беше представен напредъка по изпълнявания от АИКБ проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието набългарската икономика сектори”  № BG05M9OP0011.011-0002-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП РЧР.

Идентифицираните сектори, които обхваща пилотно проекта са: машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

Д-р Милена Ангелова, която е ръководител на проекта, представи основните цели и дейности, кoито се изпълняват  и постигнатите резултати до момента. Госпожа Ангелова наблегна на  предимно на постигнатите резултати по Дейност 1, които са основата, върху която ще се развива през следващите месеци проекта:

 1. Изготвена Карта на професиите за четирите пилотни бранша.
 2. Списък на ранжирани професии – до 10 за всеки бранш и определени по 4 професии, представляващи приложното поле на проекта.

Доктор Ангелова подчерта, че в момента в процес на разработка са Стратегия и плана с конкретни мерки за повишаване привлекателността на професиите, като вече са идентифицирани основните групи мерки:

 1. Балансирано и активно включване на работодателите в подобряване качеството на обучението в средните професионални гимназии и във висшите училища;
 2. Засилване на взаимодействието между съответните институции на местно и регионално ниво;
 3. Въвеждане на менторството и наставничеството – инструменти с огромен потенциал за привличане на млади кадри за ключовите браншове на българската икономика;
 4. Насърчаване ролята на държавата в образователния процес за създаване на кадри с подходящо образование и квалификация за икономиката;
 5. Политика за създаване и развитие на траен интерес на децата и младите хора към техниката и инженерните специалности – посредством дългосрочна стратегия, по примера на редица европейски страни, които развиват целенасочено и устойчиво подобни стратегии;
 6. Откриване и насърчаване на млади таланти;
 7. Засилване ролята на общините и местните общности за повишаване привлекателността на професиите:
 8. Въвеждане на съвременни и атрактивни системи за възнаграждения, допълнени от широки пакети от социални придобивки;
 9. Системни действия за подобряване условията на труд чрез възможностите на КСО практиките – създаване на позитивно усещане и благоприятни нагласи сред работниците в области, по отношение на които има реални очаквания от страна на работниците посредством получаване на обратна връзка;
 10. Прилагане на практики в областта на КСО.

С презентацията бяха представени и постигнатите резултати по Дейност 3:

 1. Разработен Модел за обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд ; .
 2. Указания за прилагане на Модела.

През 2018 година ще бъдат стартирани Дейност 4, чиито очаквани резултати са:

 1. Да се разработят нови и актуализирани вече съществуващи указания за работата на кариерните центрове към АЗ за адекватно професионално и кариерно ориентиране към професиите, ключови за конкурентоспособността на пилотните сектори.
 2. Да бъдат обучени 40 служители на Агенция по заетостта за работа с разработените системи и материали.

Членовете на УС на НАПОО изразиха огромен интерес към направената презентация и зададоха множество въпроси към ръководителя на проекта д-р Ангелова. Те посочиха, че с интерес ще очакват да се запознаят и с последващите, постигнати резултати по проекта, както и с изготвените до момента анализи и други аналитични документи.