Образованието и системите за обучение трябва да се адаптират към новите технологии и дигитализирането на света

Непрекъснатото и бързо въвеждане на нови технологии в стопанския и публичния сектор налагат своевременно адаптиране на образованието и системите за обучение, така че то да е достатъчно гъвкаво и да отговаря на критериите, които работата в бъдеще ще изисква. Това заяви в своя реч по време на форума „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд“ д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). 

„Въздействието на дигитализацията върху работните места ще бъде значително. Необходимите инструменти за справяне с това предизвикателство са качественото стартово образование, ученето през целия живот и повишаването на квалификацията и преквалификацията.“, каза още д-р Ангелова. По думите ѝ всички държави-членки на ЕС трябва възможно най-бързо да  предприемат реални мерки за подобряване и адаптирането на образователните си системи, така че да останат конкурентоспособни в новите условия и да продължат да създават придприятия и работни места.

Според изпълнителния директор на Асоциация на индустриалния капитал в България Добрин Иванов работодателите трябва активно да се включат в подобряването на качеството на обучението в средните професионални гимназии и висшите училища. Той заяви още, че АИКБ е заложила като свой основен приоритет справянето с проблемите на пазара на труда и недостига на квалифицирани кадри.

„За да осъществим тази цел разработихме и инструментариум за повишаване на привлекателността на важни за страната ни професии в секторите „Машиностроене и металообработване“, „Електротехника и електроника“, „Транспорт и спедиция“ и „Медицина и услуги за красота и здраве“. Считаме, че основни мерки за справяне с проблемите са ежегодното осъвременяване на учебните планове, подобряване структурата на план-приема, увеличаване на практическата приложимост на образователната система и предоставяне на стипендии. Така ще успеем да създадем и развием траен интерес у младите хора към важните за българската икономика специалности“, заяви още Добрин Иванов.

Дискусионният форум за ролята на дигитализацията и глобализация в условията на труд се организира от Научноизследователски институт и катедра „Правни науки“ при Икономически университет-Варна с подкрепата на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Участие в събитието взеха представители на международни институции, работодатели, организации на гражданското общество и академичните среди. Акцент в обсъжданията на форума бяха знанията и уменията за работните места в следващите години, възможностите за подобряване на политиките в областта на образованието, обучението и преквалификацията за по-добро съответствие на новите умения с нуждите на пазара на труда.