Кръгла маса на тема „Модели за договаряне на МРЗ на основата на разработения Модел за изчисляване на производителността на труда по Проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 за четирите пилотни бранша” ще се проведе на 14.09.2018 г.

АИКБ организира кръгла маса на 14.09.2018 г. за обсъждане на разработените в рамките на проекта модели за договаряне на МРЗ на основата на разработения и пилотно тестван в 60 предприятия Модел за изчисляване на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд за всеки от пилотните браншове. Желанието на АИКБ е разработените модели да бъдат широко дискутирани прецизирани с цел тяхното последващо използване на ниво бранш и/или предприятие. За участие в кръглата маса са поканени заместник-министър председателя на Република България и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество г-н Валери Симеонов, председателите на КНСБ и КТ “Подкрепа”, както и представители на държавните институции и изследователски организации имащи отношение към въпросите на Колективното трудово договаряне и МРЗ.