Цели на проекта

Основна цел: да създаде пилотен модел за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през последните 15 години–дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика области и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация.

Чрез създадения модел и система за оценка на привлекателността на професиите ще се постигнат и следните специфични цели, заложени в посочените приоритети:

1. Създаване и въвеждане на информационна база за формулиране на политика за балансиране на пазара на труда чрез изготвянето и внедряване на цялостен модел и електронна платформа за въвеждането на Рейтингова система на професиите. В рамките на проекта ще се направят предложения до МТСП, като асоцииран партньор по проекта, за въвеждане на конкретни политики, свързани с балансирането на пазара на труда и институционализиране на постигнатите резултати, включително предоставяне управлението на електронната платформа за използване при формиране на бъдещите политики свързани с пазара на труда и иницииране на законодателни промени при необходимост.

2. Разработване и прилагане на иновативни инструменти за привличане на заети, търсещи работа, безработни и неактивни лица, включително младежи, към търсени на пазара на труда професии, за които има недостиг или ниско предлагане на работна сила, както и установяване на причините за ниската привлекателност и разработване на пилотна система за преодоляване на идентифицираните проблеми.

3. Развитие на политиката по повишаване на доходите на работната сила в зависимост от нивото на производителност чрез въвеждане на нови инструменти за развитие на човешките ресурси, насочени към кариерно израстване, обвързване на производителността на труда със заплащането, подобряване условията на труд в предприятията, включително чрез развитие на практики на корпоративната социална отговорност, насочени към работниците и служителите.