Основни дейности

Дейност 1:  Оценка на привлекателността на професиите, идентифицирани като ключов фактор на конкурентоспособността в четири пилотни сектора.

Дейност 1 е съществена за цялостното изпълнение на проекта и проектиране на основните му характеристики. Тя се състои от 3 под-дейности, които следват една след друга и взаимно се надграждат:

Под-дейност 1.1. Извършване на анализ на привлекателността на професиите и оценка на нагласите на потенциалните кадри за тези професии и изработване на Карта на професиите в посочените сектори.

Под-дейност 1.2. Разработване на стратегия и план с конкретни мерки за повишаване на привлекателността на професиите.

Под-дейност 1.3. Разработване, апробиране и внедряване на методология за изчисляване на Рейтинг на привлекателността на професиите.

Дейност  2:      Разработване и въвеждане на модул за активно управление на балансирането на пазара на труда и система за практическо приложение на Рейтинговата система.

Дейност 2 представлява практическото приложение на интелектуалните иновативни продукти, изготвени в рамките на Дейност 1. Те биват тествани в реална среда, доразвити и подготвени за мултиплициране и по-нататъшно въвеждане в практиката.

Дейност 2 се състои от следните под-дейности:

Под-дейност 2.1. Въвеждане на пилотни модели за повишаване на привлекателността на идентифицирани ключови професии от пилотните сектори и тестване на моделите на практика в избрани предприятия.

Под-дейност 2.2. Разработване на политиката на професионалното менторство и застъпничество в предприятията и въвеждането й в българското законодателство.

Под-дейност 2.3. Разработване на мотивационни пакети, ориентирани към работодателите и търсещи работа лица, младежи до 29 г., безработни, неактивни, които да ги мотивират да изберат определени търсени професии, включително чрез насърчаване на трудовата им мобилност.

Под-дейност 2.4.  Разработване и тестване на он-лайн обучителни програми, стандартизирани по пилотните сектори, за подобряване на адаптивността на търсещите работа към специфичните изисквания на ключовите професии в тях.

Дейност 3: Разработване, апробиране и пилотно тестване на методология и методика за обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд. Изчисляване на производителността на труда на заетите лица в пилотните сектори.

Оценката на производителността на труда и обвързването й с работната заплата е сравнително нов инструмент за България, който се прилага едва в 10-тина мултинационални компании. Разработването на подобна система ще даде обективност при договаряне на индивидуалната работна заплата, но също ще спомогне и при Колективното трудово договаряне, като всичко това ще доведе до подобряване на условията на труд и повишаване на мотивацията за работа, а следователно – до повишаване на привлекателността на съответните професии.

Тъй като оценката се прави за всяка длъжност в едно предприятие, методологията ще бъде разработена за всяка от 4-те професии от пилотните браншове. Разработката на методология и нейното тестване ще се извърши посредством:

Под-дейност 3.1. Създаване на Модел за обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд за всеки от пилотните браншове. Моделът за обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд ще бъде прецизиран за всеки от пилотните браншове. На практика, още при изготвянето на Номенклатурата на професиите, ще бъде създадена информационната база, необходима за изготвянето на Модела.

Под-дейност 3.2. Тестване на моделите в 60 предприятия.

Под-дейност 3.3.Оценка на Моделите посредством анализ на обективна счетоводна информация и посредством дълбочинно интервю с представители от 60-те предприятия – с три панела респонденти. На тази основа Моделите ще бъдат прецизирани.

Под-дейност 3.4. 3.5.Ще бъде проведена Кръгла маса с участието на институциите на пазара на труда, социални партньори и други заинтересовани страни, за да се обсъдят възможностите за договаряне на доходите от труд на основа на създадения Модел за изчисляване на производителността на труда на заетите лица.


Дейност 4:  
Институционализиране на постигнатите резултати в сътрудничество с партньорите.

Под-дейност 4.1. Разработване и актуализиране на указания за работа на кариерните центрове към АЗ за адекватно кариерно ориентиране към ключовите пилотни сектори и професии на нейните клиенти. Дейността ще надгради предходни проекти на АЗ за изграждане на кариерни центрове, като добави към тяхното портфолио специфични методики за работа с търсещите работа лица и тяхното ориентиране към търсени на пазара на труда професии, както и мотивирането на лицата да се включат в подходящи обучения по тези професии.

Под-дейност 4.2. Провеждане на обучения на обучители на служители от АЗ за работа с изготвените материали.

Дейност 5:  Разработване и/или усъвършенстване, апробиране и пилотно внедряване и тестване на практики и инструменти за повишаване на КСО на работодателите по отношение на заетите в тях лица.

Под-дейност 5.1. Разработване на нови системи, практики и инструменти в сферата на КСО и етичното поведение на бизнеса, насочени към балансиране на пазара на труда в пилотните сектори.

Под-дейност 5.2. Разработване на нови инструменти за развитие на човешките ресурси, включително посредством повишаване на привлекателността на труда, ротация на задълженията и за кариерно развитие в предприятията от пилотните сектори.

Под-дейност 5.3. Събиране на успешни практики от предприятия, които имат въведени системи за привличане на работна сила чрез използването на КСО инструменти и изготвяне на Бяла книга за добрите практики.

Под-дейност 5.4. Внедряване на новите КСО инструменти в пилотни предприятия и

Дейност 6:    Организация и управление на проекта.

Дейността по организация и управление на проекта се състои в цялостното планиране на дейностите по проекта, при прецизиране на обстоятелствата, настъпили в периода от подаване на проектното предложение до подписването на договора за изпълнението на проекта, текущото изпълнение,
организация, мониторинг, контрол и отчитане на отделните дейности и финализиране на проекта.

Дейност 7:    Осигуряване на информиране и публичност.

Дейността по осигуряване на информация и публичност цели информирането на всички целеви аудитории, заинтересовани страни и на широката общественост по отношение на постиженията при реализацията на проекта. По този начин те ще бъдат привлечени и мотивирани да се запознаят с целите на проекта и с неговите резултати и като резултат, ще бъдат ангажирани активно потенциалните потребители на данни и информация от пилотните модели и ще се даде възможност за тяхното бъдещо прилагане в практиката.

Основните дейности за информиране и публичност, които са предвидени в проектното предложение, включват:
1. Визуализиране на всички използвани в проекта материали с логото на програмата и схемата, по която се изпълнява проекта, а именно: договори, анализи, проучвания, методики, наръчници, инструкции, информационни табели, прессъобщения и др.;
2. Разпространяване на информацията чрез членовете и партньорите на АИКБ в България и останалите страни членки на ЕС чрез CEEP, в която членува АИКБ.;
3. Осигуряване на информация за извършващите се дейности по проекта под формата на указателна табела и други рекламни материали;
4. Периодична информация под формата на отделно приложение на проекта, прес съобщения и съобщения за напредъка на проектните дейности на уебсайта АИКБ.