Описание на проекта

Проектът, който АИКБ  реализира чрез предоставената безвъзмездна финансова помощ, е за създаване на пилотен модел за преодоляване на дисбаланса между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика области. Дейността няма икономически характер, а представлява формулиране и изпълнение на политики на пазара на труда, посредством съвместни действия на държавата и социалните партньори.
Дейностите са насочени към повишаване на икономическата активност на заети и търсещи работа лица и едновременно с това към подобряване достъпа до заетост за безработни лица, както и подпомагане на доброволната географска и професионална мобилност на работната сила; осигуряване на
възможност за заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията на заетите съобразно нужните на бизнеса квалификация и компетенции, въвеждане на нови форми на организация на труда и насърчаване на географската и професионалната мобилност и модернизиране на институциите на пазара на труда.

Проектът включва общо седем дейности, от които две са задължителните управление на проекта и информиране и публичност. Същинските дейности по изпълнение на поставените цели са общо пет и са насочени към разработване на:

  • Рейтингова система на привлекателността на професиите в ключови за българската икономика четири пилотни сектора;
  • Мотивационни пакети за привличане на търсещите работа лица към търсени на пазара на труда професии;
  • Методики за обвързване на работната заплата с производителността на труда, въвеждане на иновативни практики за КСО и тяхното пилотно внедряване и институционализиране на постигнатите резултати чрез обучение на служители на Агенция по заетостта.

По проекта  работят общо 70 експерта, от които 6 ключови, 24 дългосрочни, 12 функционални и 28 браншови експерта.