Започна работата по изграждането на Информационна система “Рейтинг на професиите”

В началото на месец август, АИКБ сключи договор с фирма “Айсиджен”ООД, въз основа на проведена обществена поръчка, за изграждане на Информационна система “Рейтинг на професиите”.  Системата следва да изчисли първия рейтинг на 16-те професии от четирите пилотни бранша, който да послужи за основа за последващата работа на системата. Първите данни ще бъдат въведени през месец октомври, а на заключителната пресконференция на проекта през месец декември ще бъде оповестен съответния рейтниг, както и ще бъдат представени всички разработени по проекта инструменти.

Проект BG05M9OP001-1.011-0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”, съфинансиран от ЕСФ стартира на 02.01.2017 г. и се очаква да приключи в началото на месец януари 2019 г.

Всички системи, инструменти и разработки получени в резултат на неговото изпълнение ще бъдат предадени в собственост на Министерство на труда и социалната политика за безвъзмездно ползване, а инструментите касаещи управлението на човешките ресурси ще бъдат достъпни на сайта на проекта за ползване от всички заинтересовани лица.