АИКБ започна внедряване на модели за повишаване на привлекателността на 16-те професии в 28 предприятия

От 16.04.2018 г. започва внедряване на пилотните модели за повишаване на производителността на професиите по проект Проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”. В периода януари – март 2018 г. бяха разработени разработени 16 модела за всяка една от дефицитните професии от четирите пилотни бранша.

За внедряването им по браншове бяха обучени функционални и браншови експерти, които в момента представят моделите на 28 предприятия от четирите бранша.